KATALOGE UND BÜCHER:

Robert Metzkes, Bohai, Katalog zur Ausstellung
Galerie HELLE COPPI Berlin, 2021

Robert Metzkes, Terrakotta . Zeichnung . Bronze
Text: Jörg Makarinus
Galerie LEO.COPPI Berlin, 2017

Robert Metzkes, Terrakotta, Zeichnung, Bronze
Texte: Julia Wallner, Sandra Brutscher
Georg Kolbe Museum, Galerie LEO.COPPI Berlin, 2014

Robert Metzkes, Terrakotten, Zeichnung, Bronzen,
Kerber Verlag, Bielefeld/Leipzig/Berlin, 2012

Robert Metzkes, Begleitheft zur Ausstellung
12. November 2011 – 21. Januar 2012
Galerie LEO.COPPI Berlin, 2012

Robert Metzkes, Terrakotten
Text: Ulf Martens
Katalog Galerie LEO.COPPI Berlin, 2007

Heinz Rabbow – Bilder, Robert Metzkes – Skulpturen
Text: J. Friederike Weigle,
Katalog Galerie Pels-Leusden Kampen, 2000

Robert Metzkes, Terrakotten und Bronzen
Text: Jörg Makarinus, Berlin, 1995

Robert Metzkes, Via del Corso, Berlin, 1999

Robert Metzkes, Plastik und Zeichnungen
Text: Roland Nicolaus
Katalog Galerie a, Berlin, 1990